Genomför garanterad företrädesemission av units till ett värde om 18,0 mkr

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en emission av så kallade units med företräde för befintliga ägare. Vid full teckning tillförs Eurocine Vaccines 18,0 mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier. Syftet med emissionen är att finansiera Bolagets planerade fas I/II kliniska studie

Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ)(”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) ämnar kalla till extra bolagsstämma den 16 februari 2016 och föreslå att bolagsstämman beslutar att genomföra en emission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya units till kursen 1,10 kronor per unit. Teckningstiden löper från och med den 25 februari till och med den 11 mars 2016. Vid full teckning tillförs Eurocine Vaccines 18,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Flera av Bolagets ägare, inklusive VD Hans Arwidsson och styrelseledamot Pär Thuresson, tillsammans representerande 9,1 procent av aktierna i Eurocine Vaccines, har förbundit sig att teckna sin pro rata-del i Företrädesemissionen. Resterande del (90,9 procent) av Företrädesemissionen är säkerställd genom garantiåtaganden.

Styrelsen ämnar vidare föreslå att bolagsstämman beslutar att genomföra en minskning av Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande det sammanlagda kvotvärdet för de nya aktier som tecknas i Företrädesemissionen, dock högst 3 268 977 kronor. Syftet med minskningen är att neutralisera den aktiekapitalsökning som sker till följd av att nya aktier ges ut inom ramen för Företrädesemissionen.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas tisdagen den 16 februari 2016 kl. 15.00. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner. Bolagets huvudprojekt är det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU som har visat god säkerhet i människa och stark skyddseffekt i djurstudier. Nästa steg för Bolaget är en klinisk studie med Immunose™ FLU för att med den egna produkten visa säkerhet och immunrespons med just den typ av aktiv vaccinkomponent (antigen) som är dominerande på marknaden. Bolaget har säkrat antigenleveranser för studien, vilken väntas öka värdet på projektet markant. Syftet med Företrädesemissionen är därför att tillföra finansiella medel för att kunna genomföra den planerade kliniska studien samt att driva verksamheten vidare. Med de medel som väntas inkomma i den nu annonserade Företrädesemissionen räknar Bolaget med att kunna slutföra den planerade kliniska fas I/II studien under influensasäsongen 2016/17 och därmed skapa goda förutsättningar för att ingå ett partneravtal för vidare utveckling av Bolagets unika projekt.

Villkor i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen innebär att Eurocine Vaccines aktiekapital ökas med högst 6 537 954 kronor (varav 3 268 977 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och 3 268 977 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom en nyemission av högst 16 344 885 s.k. units på nedanstående villkor.

Den del av aktiekapitalsökningen som är hänförlig till ökning på grund av emission av teckningsoptioner har beräknats utifrån aktiernas nuvarande kvotvärde (0,20 kronor per aktie). Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet kommer Bolagets aktier att få ett lägre kvotvärde och den del av aktiekapitalsökningen som är hänförlig till aktieteckning med stöd av de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen kan därmed komma att uppgå till ett lägre belopp än det som anges ovan.

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Eurocine Vaccines erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat uniträtter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp. I tredje hand skall fördelningen ske till garanter av Företrädesemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 23 februari 2016. Teckning ska ske från och med den 25 februari till och med den 11 mars 2016. Teckningskursen har fastställts till 1,10 kronor per unit, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid fulltecknande, tillför Eurocine Vaccines 18,0 mkr före emissionskostnader.

Villkor för teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttio (70) procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 3 oktober 2016 till 14 oktober 2016. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 17 oktober 2016 till 28 oktober 2016. Det är styrelsens avsikt att teckningsoptionerna ska noteras och tas upp till handel på Aktietorget med start under det andra kvartalet 2016.

Fullt garanterad emission
För att säkerställa att Företrädesemissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Eurocine Vaccines ingått avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier med ett antal befintliga och externa investerare om sammanlagt 18,0 mkr, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
18 januari 2015 Kallelse till extra bolagsstämma
16 februari 2016 Extra bolagsstämma
19 februari 2016 Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla uniträtter
22 februari 2016 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla uniträtter
23 februari 2016 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
24 februari 2016 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
25 februari t.o.m. 11 mars 2016 Teckningsperiod
25 februari t.o.m. 9 mars 2016 Handel i uniträtter
25 februari fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket, Handel i betalda uniträtter (BTU)
16 mars 2016 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande det sammanlagda kvotvärdet för de nya aktier som tecknas i Företrädesemissionen, dock högst 3 268 977 kronor. Minskningen av aktiekapitalet skall ske för avsättning till fri fond och skall ske utan indragning av aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att stämman beslutar att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens förslag. Syftet med minskningen är att neutralisera den ökning av Bolagets aktiekapital som sker till följd av de nya aktier som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen. Efter det att beslutet verkställts kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 4 358 636,60 kronor, vilket är lika med Bolagets registrerade aktiekapital före Företrädesemissionen. Då Bolaget samtidigt med minskningsbeslutet genom den förevarande Företrädesemissionen vidtar åtgärd som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar krävs inte tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol för verkställighet av beslutet.

Extra bolagsstämma
Den extra bolagsstämman kommer att hållas tisdagen den 16 februari 2016 kl. 15.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen 23a, Konferensrum Air (entréplanet), i Solna. Fullständig kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Bolagets huvudprojekt, ett nasalt kvadrivalent influensavaccin för barn, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com .

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.