Genomförd emission och fortsatt utveckling enligt plan

Sammanlagt har 14 017 103 units, motsvarande cirka 54% av det ursprungliga erbjudandet, tecknats i emissionen. Cirka 46% av emissionen, motsvarande cirka 19,3 mkr, tecknades med stöd av uniträtter (inklusive teckningsförbindelser). Cirka 8% av emissionen, motsvarande cirka 3,2 mkr, tecknades utan stöd av uniträtter. Därutöver kommer cirka 25% av emissionen, motsvarande cirka 10,3 mkr, att tecknas av garanter enligt ingångna garantiavtal. Eurocine Vaccines tillförs därmed 32,8 mkr före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 6,7 mkr.

Varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption av serie TO 2. Detta innebär att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 14 017 103 och att 14 017 103 teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att ges ut. I och med emissionen ökar Bolagets aktiekapital med cirka 1 601 955 kronor. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 67 475 824 och antalet teckningsoptioner uppgår till 14 017 103. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en rabatterad kurs under perioden 26 november – 7 december 2018. För fullständiga villkor, se emissionsprospekt som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 15 december 2017.