Idag inleds teckningsperioden i Eurocine Vaccines företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 9 januari 2024, inleds teckningsperioden i Eurocine Vaccines AB:s (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om högst initialt cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader, vilken godkändes på årsstämman den 29 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper till och med den 23 januari 2024. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 23 januari 2024. Även allmänheten äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

 

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Företrädesrätt: För varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 4 januari 2024 erhölls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
 • Unit: En (1) unit består av tjugosex (26) nya aktier och tjugosex (26) nya teckningsoptioner av serie TO 5.
 • Teckningskurs: 0,78 SEK per unit, motsvarande 0,03 SEK per ny aktie. Teckningsoptioner av serie TO 5 emitteras vederlagsfritt.
 • Emissionslikvid: Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget initialt cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader hänförligt till vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5 under maj 2024.

För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 8 januari 2024 med anledning av Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet och en sammanfattande teaser hålls tillgängliga på Bolagets (https://www.eurocine-vaccines.com/investors/) hemsida.

Tidsplan för Företrädesemissionen

 • Handel med uniträtter: 9–18 januari 2024
 • Teckningsperiod: 9–23 januari 2024
 • Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 24 januari 2024
 • Handel med BTU (betald tecknad unit): Från och med den 9 januari 2024 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 4 januari 2024 var registrerade hos Euroclear Sweden, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 23 januari 2024. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter enligt följande två alternativ:

 1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)
  I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan är bindande.
 2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av uniträtter
  I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/ och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal uniträtter som önskar utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/. För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Teckningen ska ske senast den 23 januari 2024. Anmälan är bindande.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast ske genom det investeringsmemorandum som Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen. Investeringsmemorandumet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats samt offentliggöras genom pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, I USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Eurocine Vaccines AB avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Eurocine Vaccines AB har gjort efter bästa förmåga men som Eurocine Vaccines AB inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Eurocine Vaccines AB. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.