Idag inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s företrädesemission

Idag, den 21 januari 2020, inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine Vaccines”) företrädesemission av units för att finansiera aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling. Även allmänheten inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission tillförs Eurocine Vaccines cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen av units, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3, vilka under juni 2020 berättigar innehavare att teckna nya aktier till en emissionsrabatt om 30 procent mot genomsnittlig volymviktad kurs i aktien. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 4 MSEK, vilket motsvarar cirka 27 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1 MSEK (cirka 7 procent) och garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK (cirka 20 procent) i form av en toppgaranti. Prospekt, teaser och anmälningssedel finnas tillgängliga på bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

556566-4298 – Eurocine Vaccines AB – Prospekt

Eurocine_anmälningssedel(medTR)

Eurocine_anmälningssedel(utanTR)

Eurocine_teaser_webbversion_SE(utanTR)

Eurocine_teaser_webbversion_SE(villkor)

Villkor teckningsoptioner av serie TO 3

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 21 januari – 4 februari 2020.
 • Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 16 januari 2020 var aktieägare i Eurocine Vaccines äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit.
 • Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 46 462 990 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 14 775 230,82 SEK före emissionskostnader. En (1) unit består av sex (6) aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningskurs: Teckningskursen är 0,3180 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 0,0530 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod om 15 dagar till och med den 3 januari 2020 med en emissionsrabatt om cirka 44 procent.
 • Antal aktier innan emission: 232 314 953 aktier.
 • Värdering (pre-money): cirka 12,3 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 21 januari 2020 till och med den 31 januari 2020.
 • Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 januari 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av februari 2020.
 • Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 54,5 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad emission).

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 i sammandrag

 • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 3 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
 • Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen får inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan ske under perioden 1 – 12 juni 2020.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiteckning samt prospekt och teaser finns tillgängliga på bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Teckningsförbindelser och garantiteckning (top-down)

Eurocine Vaccines har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 4 MSEK, vilket motsvarar cirka 27 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1 MSEK (cirka 7 procent) och garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK (cirka 20 procent). Garantiteckningen är en s.k. “top-down-garanti” eller “toppgaranti”, vilket innebär att om exempelvis företrädesemissionen tecknas till 80 procent verkställs garantiteckning för resterande 20 procent upp till fulltecknad företrädesemission av units. Teckningsgarantin adderas således till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den sista teckningen i företrädesemissionen.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen av units kommer representanter från Eurocine Vaccines att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer:

 

 • 22 januari 2020, kl. 11.30-13.30

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Malmö Börshus,

Skeppsbron 2, 211 20 Malmö

Anmälan sker via www.sedermera.se

 • 22 januari 2020, kl. 17.30-19.30     

Investerarträff med Sedermera Fondkommission

Hotel Skt. Petri,

Krystalgade 22, 1172 Köpenhamn, Danmark

Anmälan sker via www.sedermera.se

 • 23 januari 2020, kl. 11.30-13.30     

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Scandic Klara,

Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm

Anmälan sker via  www.sedermera.se

 • 24 januari 2020, kl. 11.30-13.30     

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Elite park Avenue Hotel,

Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg

Anmälan sker via  www.sedermera.se

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med företrädesemissionen av units. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Eurocine Vaccines, vänligen kontakta:

Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot

e-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com,

telefon 070 634 0171.