Idag inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines företrädesemission av units

Idag, den 7 juni 2021, inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units i vilken även allmänheten ges möjligheten att teckna. Teckningstiden löper till och med den 21 juni 2021. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Bolaget initialt högst cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen emitteras, utöver aktier, även vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4, vilka under mars 2022 kan tillföra Bolaget ytterligare högst cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande upp till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen. Kapitalet från företrädesemission är främst avsett att finansiera huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med Bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Härutöver kommer kapitaliseringen att finansiera affärsutveckling, dels med syftet att förbereda potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten, dels för att identifiera och utvärdera ytterligare vaccinkandidater. Prospekt, teaser och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets (www.eurocine-vaccines.com/investors/), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Notera att antalet aktier innan emissionen uppgår till 7 895 413 stycken och ej 7 895 412 stycken som angavs i det pressmeddelande som publicerades den 3 juni kl. 12:44.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer Eurocine Vaccines att delta vid en digital investerarträff tillsammans med Aktiespararna (Småbolagsdagarna 2021) för att informera om Bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffen äger rum den 8 juni kl. 16:00 och kan ses live via Aktiespararnas hemsida samt www.aktiespararna.se/tv/live). Dagen efter läggs presentationen upp på www.aktiespararna.se/tv/evenemang

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.
 • Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt var den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.
 • Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till högst ytterligare 19 738 530 SEK före emissionskostnader.
 • Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.
 • Antal aktier innan emission: 7 895 413 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.
 • Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.
 • Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad emission).

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 i sammandrag

 • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
 • Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen av units agerar Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Om marknadspotentialen för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix. Tillsammans sålde dessa vacciner för 4,2 miljarder US dollar år 2020 och beräknas nå 6,9 miljarder US dollar år 2026 enligt Globe Life Sciences Ltd., 2021 (London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys.

Om behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor leda till svåra komplikationer, som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan klamydiainfektion medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.