Information inför lösen av teckningsoptioner i Eurocine Vaccines

Lösenperioden för Eurocine Vaccines teckningsoption med kortnamnet EUCI TO 1 löper mellan den 17 oktober och den 28 oktober 2016. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Enligt villkoren för teckningsoptionen ska lösenpriset vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 3 oktober 2016 till och med 14 oktober. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Lösenkursen kommer att offentliggöras genom särskilt pressmeddelande den 17 oktober.

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast fredagen den 28 oktober 2016. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 oktober 2016, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida och på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se. Direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner samt anmälningssedel hem i brevlådan.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 oktober 2016, då olika förvaltare har olika handläggningstider. Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev hem i brevlådan.

Handel med teckningsoptioner

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med onsdagen den 26 oktober 2016. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller utan värde.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Eurocine Vaccines IA). Därefter kommer de att tas upp till handel så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av november 2016.

Kontaktuppgifter till emissionsinstitutet

Aktieinvest
Telefon: 08 – 506 517 95
E-post: emittentservice@aktieinvest.se