Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (publ) har den 18 december hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2013/2014, beslutade att ingen utdelning ska lämnas och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2013/2014.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Michael Wolff Jensen (omval), Alf Lindberg (omval), Jan Sandström (omval) Pär Thuresson (omval), Lena Degling Wikingsson (omval), och Pierre A. Morgon (omval). Till styrelsens ordförande valdes Michael Wolff Jensen (omval).

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 2 000 000 aktier till marknadsmässiga villkor. Styrelsen kan således besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Övrigt

Årsstämman fattade beslut om ersättning till styrelsen och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka skall representera de tre röstmässigt största ägarna. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.