Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Igår den 20 december 2018 hölls årsstämma i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017/2018, att överkursfond, ansamlad förlust, inklusive årets förlust, disponeras så att förlusten om 7 460 724 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2017/2018.

Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter; Michael Wolff Jensen (omval), Pierre A. Morgon (omval), Pär Thuresson (omval) och Jan Sandström (omval). Stämman beslutade vidare att omvälja Michael Wolff Jensen som styrelseordförande.

Stämman beslutade även att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 450 000 kronor, varav 180 000 kronor till ordföranden och 90 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Stämman beslutade även att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande att bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier ändras.

Minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Stämman beslutade, mot bakgrund av att 3 317 359 aktier tecknades med stöd av teckningsoptioner under perioden 26 november till den 7 december 2018, att minska aktiekapitalet med ca 4 745 387,79 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske för täckande av förlust utan indragning av aktier.

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande.

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 20 000 000 aktier till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt det förslag till riktlinjer som framgår av kallelsen till årsstämman.

Inrättande av valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med det förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018.