Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 19 december 2019 hölls årsstämma i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018/2019, att överkursfond, ansamlad förlust, inklusive årets förlust, disponeras så att förlusten om 6 050 033 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2018/2019.

Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Pierre A. Morgon (omval), Pär Thuresson (omval), Hans Arwidsson (omval), Jan Sandström (omval) och Emanuele Montomoli (nyval). Stämman beslutade vidare att omvälja Pierre A. Morgon som styrelseordförande.

Stämman beslutade även att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden och 90 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Stämman beslutade även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt det förslag till riktlinjer som framgår av kallelsen till årsstämman.

Inrättande av valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med det förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsbeslut i enlighet med detta bemyndigande kan ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning kan ske med andra villkor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier motsvarande högst femton (15) procent av vid var tid utestående aktier. Emissionsbeslut i enlighet med detta bemyndigande kan ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning kan ske med andra villkor.