Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 15 december 2020 hölls årsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Bolaget”), varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019/2020, att överkursfond, ansamlad förlust, inklusive årets förlust, disponeras så att 19 244 614 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2019/2020.

Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att omvälja Pierre A. Morgon, Pär Thuresson, Jan Sandström, Emanuele Montomoli och Hans Arwidsson till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade vidare att omvälja Pierre A. Morgon som styrelseordförande.

Stämman beslutade även att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden och 90 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Stämman beslutade även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt det förslag till riktlinjer som framgår av kallelsen till årsstämman.

Inrättande av valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med det förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av vid var tid utestående antal aktier. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), antagande av ny bolagsordning och sammanläggning av aktier

Stämman beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att etthundra befintliga aktier sammanläggs till en aktie (1:100). För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade även stämman om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) och om antagande av ny bolagsordning.

Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna sammanläggningskvoten beslutade stämman att öka Bolagets aktiekapital med 0,215 kronor genom nyemission av 86 nya aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Nordic Issuing, med rätt och skyldighet för Nordic Issuing att överföra aktierna för utjämning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt beslutet om sammanläggning av aktier.

Teckningskursen för de nya aktierna är 0,0025 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet till att teckningskursen anges till aktiens kvotvärde är att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt beslutet om sammanläggning av aktier.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende aktiekapital (§ 4) och antalet aktier (§ 5) i enlighet med det förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

Beslut om sammanläggning av aktier

Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100, vilket resulterar i att etthundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen innebär att antalet aktier, som efter utjämningsemissionen ovan uppgår till totalt 789 541 300 aktier, minskas till totalt 7 895 413 aktier. Sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ökar från 0,0025 kronor till 0,25 kronor.

Anledningen till sammanläggningen är att Bolaget vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att Nordic Issuing inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämnt delbart med etthundra (100).