Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ)

Årsstämma hölls idag i Eurocine Vaccines AB (publ), org.nr 556566–4298 (”Bolaget”), varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Disposition av resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021/2022, att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2021/2022 samt att Bolagets totala fria kapital om 2 342 499 kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2021/2022.

Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om omval av Pierre A. Morgon, Hans Arwidsson, Emanuele Montomoli och Pär Thuresson samt om nyval av Carlos von Bonhorst till ordinarie ledamöter. Noterades att Jan Sandström avböjt omval.

Stämman beslutade vidare att omvälja Pierre A. Morgon som styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med den auktoriserade revisorn Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med högst 200 000 kronor till ordföranden och med högst 100 000 kronor vardera till styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget, varvid arvodet ska proportioneras mot deltagande vid ordinarie styrelsesammanträden (dvs. utan beaktande av ad hoc och per capsulam styrelsesammanträden) enligt följande.

Närvaro vid ordinarie styrelsesammanträden Andel av arvode
0–40 % 40 %
40–60 % 60 %
60–80 % 80 %
80–100 % 100 %

Exempel. Om styrelsen håller tolv sammanträden under verksamhetsåret, varav tio ordinarie sammanträden och två sammanträden per capsulam, och en styrelseledamot deltar vid sju ordinarie styrelsesammanträden och vid ett sammanträde per capsulam, har styrelseledamoten rätt till arvode om 80 000 kronor (7 / 10 = 70 % närvaro, vilket berättigar till arvode om 80 % av 100 000 kronor).

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagets bolagsordning avseende gränserna för aktiekapitalet (§4) och antalet aktier (§5) enligt nedan. Stämman beslutade även om vissa redaktionella ändringar i bolagsordningen.

Tidigare lydelser Antagna lydelser
§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor. § 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000. § 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Beslutades att minska bolagets aktiekapital med 4 168 780,81635 kronor för täckning av förlust. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen innebär att aktiekapitalet i bolaget minskar från 6 947 965,61635 kronor till 2 779 184,8 kronor. Härigenom minskar kvotvärdet från cirka 0,25 kronor per aktie till 0,10 kronor per aktie

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt aktiebolagslagen. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 30 procent i förhållande till det aktiekapital som gäller då bemyndigandet tas i anspråk för första gången.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.

Övrig information

Årsstämman genomfördes genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.