Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ)

Årsstämma hölls idag i Eurocine Vaccines AB (publ), org.nr 556566–4298 (”Bolaget”), varvid aktieägarna fattade i följande beslut i sammandrag. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Disposition av resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022/2023, att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2022/2023 samt att, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2022/2023.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med högst 200 000 kronor till styrelseordförande samt med högst 100 000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. 

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) stycken samt att inga styrelsesuppleanter ska utses. 

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Pierre A. Morgon, Hans Arwidsson, Pär Thuresson, Bengt Gustavsson och Jolanta Arwidsson. Till styrelseordförande utsågs Pierre A. Morgon. 

Vidare beslutade stämman att välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med huvudansvarig revisor Lars Kylberg, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 

Beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 7 225 879,800234 kronor genom nyemission av högst 248 740 908 aktier till en teckningskurs om 0,03 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 7 462 227,24 kronor.

Genom företrädesemission ska bolaget emittera högst 248 740 908 teckningsoptioner av serie TO 5 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 7 225 879,800234 kronor.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att bemyndiga att registrera den bolagsordning som är bäst lämpad utifrån utfallet av företrädesemissionen som styrelsen i Eurocine Vaccines beslutade om den 28 november 2023.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital i enlighet med framlagt förslag. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.