Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ)

Årsstämma hölls idag i Eurocine Vaccines AB (publ), org.nr 556566-4298 (”Bolaget”), varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Disposition av resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020/2021, samt att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2020/2021 och att vinstmedlen, 19 463 277 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2020/2021.

Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att omvälja Pierre A. Morgon, Hans Arwidsson, Emanuele Montomoli, Pär Thuresson och Jan Sandström till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade vidare att omvälja Pierre A. Morgon som styrelseordförande.

Stämman beslutade även att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med den auktoriserade revisorn Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden och med 90 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst trettio (30) procent av vid var tid utestående antal aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.