Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2016/2017, beslutade att ingen utdelning ska lämnas och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016/2017.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Michael Wolff Jensen (omval), Pierre A. Morgon (omval), Jan Sandström (omval) och Pär Thuresson (omval). Till styrelsens ordförande valdes Michael Wolff Jensen (omval).

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 15 000 000 aktier till marknadsmässiga villkor. Styrelsen kan således besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Övrigt

Årsstämman fattade beslut om ersättning till styrelsen och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka skall representera de tre röstmässigt största ägarna. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.