Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 19 juni 2019 hölls extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslag och pressmeddelanden som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Beslut om fortsatt drift av bolaget.

Styrelsen i Bolaget har låtit upprätta en kontrollbalansräkning per den 30 april 2019 enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen (2005:551), samt låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets brist i det egna kapitalet är helt läkt och att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning med ändrade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vidare beslutade bolagsstämman om minskning av aktiekapitalet med
4 425 433 kronor utan indragning av aktier för att täcka förlust i bolaget. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital att uppgå till ca 530 787,66 kronor.

Beslut om val av ny styrelseledamot

I enlighet med valberedningens förslag beslutade bolagsstämman att välja Hans Arwidsson till ny styrelseledamot.