Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 15 mars 2019 hölls extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt och enligt styrelsens förslag till stämman.

Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med ändrade lydelser av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som vid full teckning tillför Bolaget cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 90,0 procent av det totala emissionsbeloppet och avser vid fullteckning att täcka Bolagets kapitalbehov till och med december 2019 d.v.s. förbi selektering av vaccinkandidat(er), i enlighet med Bolagets nya strategi. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga villkoren i företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2019 är aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 0,11 kronor per aktie.

Teckningstiden löper under perioden från och med den 25 mars till och med den 8 april 2019. Vid fullteckning i företrädesemissionen kommer högst 141 481 780 nya aktier att emitteras, motsvararande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 260 367,67 kronor.

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier. Minskning av Bolagets aktiekapital ska ske med ett belopp motsvarande det sammanlagda kvotvärdet för de nya aktier som tecknas i företrädesemissionen (se de huvudsakliga villkoren i företrädesemissionen ovan), dock högst 8 260 367,67 kronor. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är att avsätta beloppet till fri fond.