Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

  • Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om företrädesemission av s.k. units, varav varje unit består av (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie ”Units 2017”.
  • Teckningskursen för varje unit i företrädesemissionen kommer att fastställas utifrån en rabatt på minst 20 % mot den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under den tvåveckorsperiod som föregår styrelsens beslut om nyemission av units, avrundat nedåt till närmast helt ental öre. Teckningskursen kan dock i inget fall understiga en teckningskurs om 2,34 kronor per unit.
  • Styrelsen ska kunna besluta om att högst ge ut det antal units som, baserat på den enligt ovan fastställda teckningskursen, inbringar ett belopp som totalt motsvarar en teckningslikvid om 42 000 000 kronor.
  • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 70 % av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under perioden 12 november 2018 till 23 november 2018. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 26 november 2018 till 7 december 2018. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen bestämmer.
  • Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande.

Eurocine Vaccines avser att genomföra en företrädesemission av units i enlighet med stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen. Emissionslikviden kommer att användas för att genomföra den planerade kliniska studien i äldre under influensasäsongen 2017/2018.

– Dagens extra stämma fattade de beslut som ger bolagets styrelse bemyndigande att besluta om och genomföra finansieringen av den planerade kliniska studien i äldre. Det är ett viktigt steg för att förverkliga vår snäva plan, att genomföra studien redan under den kommande influensasäsongen, 2017/2018, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.