Offentliggörande av informationsmemorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 25 mars – 8 april 2019.

Extra bolagsstämman i Eurocine Vaccines beslutade den 15 mars 2019 om att genomföra en företrädesemission om 15,6 MSEK i syfte att finansiera Bolagets kapitalbehov till och med december 2019 d.v.s. förbi selektering av vaccinkandidat(er), i enlighet med Bolagets nya strategi. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden upp till 90,0 procent av det totala emissionsbeloppet.

Informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på Bolagets hemsida (www.eurocine-vaccines.com) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Tryckt informationsmemorandum och anmälningssedel kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 77, Stockholm.

Indikativ tidplan avseende företrädesemissionen

21 mars 2019 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen
25 mars – 4 april 2019 Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
25 mars – 8 april 2019 Teckningsperiod för företrädesemissionen
Omkring 12 april 2019 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Eurocine Vaccines är Advokatfirman Lindahl.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eurocine Vaccines, varken från Eurocine Vaccines eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Eurocine Vaccines kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget publicerar i samband med detta pressmeddelande. Informationsmemorandumet kommer att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Eurocine Vaccines verksamhet. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till detta pressmeddelande utan på grundval av den information som kommer att finnas i informationsmemorandumet.

Varken informationsmemorandumet eller informationen i detta pressmeddelande får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Eurocine Vaccines AB publ – Informationsmemorandum 2019