Rättelse: Eurocine Vaccines publicerar delårsrapport för juli – september 2021

Rättelse: I delårsrapporten för juli till september 2021 saknades information om huruvida delårsrapporten varit föremål för granskning av bolagets revisor. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Reviderad delårsrapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

Eurocine Vaccines AB publicerar härmed delårsrapport för juli till september 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

Eurocine Vaccines Q1 2021-2022 Svenska kompletterad

2021-07-01– 2021-09-30 (första kvartalet)

• Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -4,0 Mkr (-3,2 Mkr)

• Intäkterna för kvartalet uppgick till 0 Tkr (158 Tkr)

• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,3 kr (-0,4 kr)*

*Under det tredje kvartalet, räkenskapsåret 2020/2021, genomförde bolaget en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100 som minskade antalet aktier från 789 541 300 till 7 895 413. De historiska nyckeltalen per aktie har räknats om med hänsyn till den sammanslagning som skedde den 24 januari 2021.

VD Hans Arwidsson kommenterar

Med 130 miljoner fall av klamydia runt om i världen varje år, indikerar WHO att det finns ett stort vaccinbehov. Vi arbetar dedikerat och målriktat med att utveckla vår klamydiavaccinkandidat och det är glädjande och motiverande att se de framsteg vi gör, vilket har fortsatt under kvartalet. Vi har också utökat vår produktportfölj med ett diagnosiskt test för just klamydia genom ett utvidgat avtal med Spixia Biotechnology.

Det diagnostiska testet är ett spännande komplement i vår produktportfölj. Vi har identifierat ett ökat behov av just denna typ av tester för att se om patienter genomgår eller har genomgått klamydia och bär på antikroppar, för att i sin tur tidigare förstå om klamydiainfektion kan vara orsaken till infertilitet. Med anledning av detta har vi utvidgat licensavtalet med Spixia Biotechnology till att omfatta även ett diagnostiskt test av klamydia. Vi kan satsa på det tack vare att vi i vaccinutvecklingsarbetet tar fram processer och tillverkningsmetod för det protein som är den aktiva beståndsdelen i vaccinet. Samma protein kan också användas till det diagnostiska testet. Detta ger betydande synergier i form av dokumentation, processutveckling och proteintillverkning och skapar möjligheten för fler produkter baserade på samma investering i forskning och utveckling.

För närvarande är vi mitt uppe i att utveckla den industriella tillverkningsprocessen för det aktiva proteinet i klamydiavaccinkandidaten. Det är en viktig investering för när väl tillverkningsprocessen är satt, följer den med i hela utvecklingsarbetet och även vidare i kommersialiseringen av produkten. Vi lägger stor vikt här för att kunna bygga dokumentationen. Processen är avsedd att förse de planerade studierna med studieprodukter inklusive den produkt som kommer att ges till försökspersoner, men också i den toxikologiska studie som är en del av dokumentationen som kommer att lämnas in innan vi gör den kliniska studien.

Vi är i full gång med förberedelserna inför kommande år. Den kliniska studien för klamydiavaccinkandidaten beräknas påbörjas i slutet av 2022 och vi har redan satt igång arbetet med att utforma studien. Förberedelserna omfattar att med kliniskt erfarna personer utforma studien, till exempel vilka grupper av försökspersoner som ska inkluderas och vilka immunologiska parametrar som vi ska studera.

Vi har med andra ord stort fokus på klamydiavaccinkandidaten och parallellt med det fortsätter vi vårt intensiva affärsutvecklingsarbete där vi förbereder potentiella partners för vaccinkandidaten.

Eurocine Vaccines har som mål är att bygga en portfölj av vaccinkandidater som vi utvecklar fram till en fas där de är attraktiva för licensiering av ett större vaccinbolag. Arbetet med att identifiera, utvärdera och förhandla om ytterligare vaccinkandidater till portföljen pågår kontinuerligt och jag ser fram emot att bygga vidare på portföljen och leda Eurocine Vaccines till att bli en attraktiv partner inom vaccinutveckling, både för innovatörer och vaccinbolag.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines utökade sin produktportfölj med diagnostiskt test av klamydia genom utvidgat avtal med Spixia Biotechnology

Eurocine Vaccines beslutade att utvärdera ett diagnostiskt test av klamydiaantikroppar i blod som en breddning av sin portfölj och utvidgade licensavtalet med Spixia Biotechnology AB till att även omfatta diagnostiska tester av klamydia.

Eurocine Vaccines presenterade positiva resultat med Endocine™ och en vaccinkandidat mot COVID-19

I maj 2021 tecknade Eurocine Vaccines ett utvärderingsavtal med ett innovativt nordamerikanskt bolag om utvärdering av Endocine™ tillsammans med deras vaccinkandidat mot COVID-19. I slutet av september 2021 meddelade Eurocine Vaccines att den första prekliniska studien visat positiva resultat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines flaggade om ändrad ägarstruktur

Eurocine Vaccines meddelade i oktober 2021 att Flerie Invest AB förvärvat aktier i Eurocine Vaccines och passerat flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger cirka 12,55 % av röster och kapital. Vidare meddelade Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S har minskat sitt innehav till cirka 3,09 % av röster och kapital.