Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel i Eurocine Vaccines BTA är den 6 maj 2019.

Sista dag för handel i Eurocine Vaccines BTA (betalda tecknade aktier) är den 6 maj 2019. Stoppdag hos Euroclear är den 8 maj 2019 och de nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå den 10 maj 2019.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eurocine Vaccines, varken från Eurocine Vaccines eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Eurocine Vaccines kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget publicerat. Informationsmemorandumet kommer att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Eurocine Vaccines verksamhet. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till detta pressmeddelande utan på grundval av den information som kommer att finnas i informationsmemorandumet.

Varken informationsmemorandumet eller informationen i detta pressmeddelande får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.