Sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i Eurocine Vaccines är den 28 mars 2022

Nyttjandeperioden för Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines”) teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”) är till och med den 28 mars 2022, sista dag för handel med TO 4 är den 24 mars 2022. Innehavare av TO 4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 1,41 SEK per aktie. Teaser, anmälningssedel och informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com/investors), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 4 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje TO 4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 1,41 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 3 158 164 utestående TO 4. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 4 tillförs Eurocine Vaccines cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal nu utestående aktier i Eurocine Vaccines: 14 211 741 stycken.
  • Värdering: Cirka 20 MSEK.

Vid fullt nyttjande av TO 4 kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines öka med 3 158 164 till 17 369 905 och aktiekapitalet öka med cirka 789 541 SEK till cirka 4 342 478 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 18,18 procent baserat på antalet aktier i Eurocine Vaccines efter fullt nyttjande av samtliga TO 4. TO 4 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "EUCI TO 4" och med ISIN SE0016101356.

Teaser, anmälningssedel och informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com/investors), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 4 hålls tillgängliga via Eurocine Vaccines hemsida.

Bolagets senaste presentation från den 14 mars 2022 finns tillgänglig på
Eurocine Vaccines presentation från Aktiedagen Stockholm

Läs mer:

Om vår portföljstrategi

Om vår utvecklingsprocess, ”Bridging the Gap”

Om vaccinkandidaten mot klamydia

Om marknadspotentialen för klamydiavacciner

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Corporate Finance är finansiell rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med optionslösen avseende TO 4. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

För mer information om TO 4, vänligen kontakta:

Nordic Issuing, +46 (0) 40-632 00 20, info@nordic-issuing.se