Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines

Idag, den 26 juli 2023, hölls extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”). Här nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fullständiga förslag och handlingar från stämman finns tillgängliga på Bolagets webbplats, Investors – Eurocine Vaccines (eurocine-vaccines.com) (https://www.eurocine-vaccines.com/investors/).

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna framlagt förslag om en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget (punkt 7). Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 9 727 146,800000 kronor, genom nyemission av högst 97 271 468 aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 9 727 146,800000 kronor. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 31 juli 2023. Även annan kan teckna i emissionen. För beslut och emissionen gäller i övrigt vissa villkor som närmare framgår av kallelsen som publicerades den 21 juni 2023.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att ändra bolagsordningen i enlighet med framlagda alternativ, samt bemyndigade styrelsen att registrera den bolagsordning som är bäst lämpad utifrån utfallet av den företrädesemission som styrelsen föreslog och stämman godkänt enligt punkt 7 på dagordningen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade om minskning av Bolagets aktiekapital med ett belopp i kronor som högst motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslut om Företrädesemissionen enligt ovan (9 727 146,80 kronor) minus det minsta beloppet som erfordras för att aktiens kvotvärde efter minskningen ska motsvara ett helt antal ören (punkt 9). Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 10). Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt styrelsen äger rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2023-06-21.