Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) beslutar om fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 7,8 MSEK.

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 december 2021, beslutat om en företrädesemission av aktier vilken kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att stödja Eurocine Vaccines ökade tillväxttakt och fortsatta utvecklingsplaner med Bolagets vaccinkandidater. Även allmänheten ges möjlighet att delta i Företrädesemissionen. Eurocine Vaccines har inför Företrädesemissionen avtalat om garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av Företrädesemissionen. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen motsvarande cirka 17,7 procent. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent av emissionsvolymen (”Toppgaranti”). Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti om resterande cirka 48,7 procent av emissionsvolymen (”Bottengaranti”). Vidare har VD, styrelse samt Flerie Invest AB ingått så kallad lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen under en period om sex månader, samt teckningsåtagande i nu förestående Företrädesemission.

”Nu har vi ett spännande år framför oss med utveckling av två mycket lovande vaccinkandidater, båda med imponerande marknadspotential. Tillsammans med teamet ser jag fram emot en höst och vinter där vi kommer att arbeta vidare med utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och inleda de första prekliniska studierna med vaccinkandidaten mot HSV-2. Jag är också stolt över att Flerie Invest ökade sitt innehav i Eurocine Vaccines ytterligare under andra kvartalet 2022 och fortsätter att långsiktigt stötta Bolaget. Det visar en stark tilltro på vår vaccinportfölj och Flerie Invests gedigna bakgrund inom life science-sektorn stärker Eurocine ytterligare. I den förestående emissionen investerar Flerie Invest sin pro rata andel av kapitalet och garanterar utöver detta även cirka 33,6 procent av emissionsvolymen i form av en toppgaranti. Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för ert fortsatta förtroende. Varmt välkommen att investera i Eurocine Vaccines!” säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.

Bakgrund och motiv

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet. Det är styrelsens bedömning att vaccinområdet erbjuder stor lönsamhet för framgångsrika projekt. Genom Bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjlighet att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång.

Eurocines affärsstrategi är att driva vaccinprojekt in i klinisk utveckling i syfte att påvisa proof-of-concept i människa, det vill säga stöd för klinisk relevans. Bolagets ambition är att vid lämplig tidpunkt i utvecklingen av respektive vaccinkandidat ingå kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag, det vill säga licensiera vaccinkandidaterna till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj – en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2). Båda kandidaterna bedöms ha globala försäljningsmöjligheter.

Eurocine Vaccines har sedan augusti 2020 ett exklusivt forsknings- och samarbetsavtal, som ger Bolaget exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia. Sju framgångsrika prekliniska studier har utförts, vilka har visat positiva antikropps- och T-cellsvar. De prekliniska studierna har även visat att det aktiva proteinet är mycket immunogent och tolereras väl. Vidare har tillverkningsprocessen för det aktiva proteinet utvecklats så att tillverkningen för den toxikologiska studien planeras under hösten. I dagsläget förbereder Bolaget den första kliniska studien med vaccinkandidaten, planerad att inledas under 2023.

I juni 2022 kommunicerade Eurocine Vaccines att Bolaget adderat ytterligare en kandidat till portföljen genom ett forsknings- och samarbetsavtal med det schweiziska biofarmaföretaget Redbiotec AG. Avtalet ger Eurocine exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera både terapeutiska och profylaktiska vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Avtalet omfattar både en mRNA- och en proteinbaserad teknologi, dess dokumentation och patent inom området HSV-2. All verksamhet i samband med utveckling, tillverkning och kommersialisering fram till dess att ett licensieringsavtal med en tredje part undertecknas kommer att ledas och finansieras av Eurocine Vaccines. Närmast i tiden planeras prekliniska studier med HSV-2-kandidaten, som kommande år medför begränsade kostnader för Bolaget, enligt styrelsens bedömning. Studieresultaten planeras ligga till grund för val av vaccinkandidat – protein- eller mRNA-baserad.

Emissionslikvidens användande

Nettolikviden om cirka 5,8 MSEK från den planerade Företrädesemissionen avser finansiera följande aktiviteter:

Klamydia-kandidaten

 • Tillverkning av studieprodukter för toxikologisk studie (cirka 10 procent).
 • Initiering av toxikologisk studie (cirka 10 procent).
 • Fortsatt utveckling av industriellt skalbar tillverkningsprocess för det aktiva proteinet (cirka 15 procent).
 • Uppskalning av tillverkning av proteinet (cirka 15 procent)
 • Detaljerad utformning av den första kliniska studien (cirka 5 procent).
 • Fortsatta prekliniska studier (cirka 10 procent).

HSV-2-kandidaten

 • Inleda preklinisk studie med både mRNA- och proteinbaserad teknologi, som ligger till grund för val av teknik (cirka 10 procent).

Allmänt

 • Affärsutveckling för att stärka relationen med potentiella licenstagare av kandidaterna mot klamydia och HSV-2 (cirka 5 procent).
 • Affärsutveckling för att identifiera och utvärdera ytterligare vaccinkandidater (cirka 5 procent).
 • Övriga verksamhetsrelaterade kostnader, såsom administrativa kostnader (cirka 15 procent).

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag beslutat om en emission om högst 10 421 943 aktier. Beslutet har fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 december 2021. Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK, varav cirka 0,7 MSEK utgörs av garantiersättning förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning. Eurocine Vaccines befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till befintligt aktieinnehav. Även allmänheten har rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 är registrerad som aktieägare i Eurocine Vaccines är berättigad till en (1) teckningsrätt per varje befintlig aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,75 per aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 4 oktober till och med den 18 oktober 2022. De teckningsrätter som inte utnyttjas eller säljs under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 4 oktober till och med den 13 oktober 2022. Handel med BTA (betald tecknad aktie) förväntas ske under perioden från och med den 4 oktober 2022 till och med att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 10 november 2022.

Vid full teckning förväntas Företrädesemissionen resultera i en ökning av aktiekapitalet om högst cirka 2 605 487,11 SEK, från nuvarande cirka 4 342 478,51 SEK till högst 6 947 965,62 SEK, genom utgivande av högst 10 421 943 nya aktier. Efter Företrädesemissionen, vid fullteckning, uppgår antalet aktier i Eurocine Vaccines till 27 791 848 aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 37,5 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att erhålla viss ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter senast den 13 oktober 2022.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt mer information om Bolaget kommer att redovisas i det memorandum som beräknas offentliggöras på Eurocines Vaccines hemsida (www.eurocine-vaccines.com/investors/) senast i samband med att teckningsperioden i inleds.

Garanti- och teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden om cirka 7,8 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB Toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår Bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 17,7 procent av teckningsåtaganden och cirka 82,3 procent av garantiåtaganden. För de ingångna garantiåtagandena utgår ersättning i form av kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i Företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden.

Åtagande om att avstå från att sälja aktier (Lock-up)

VD, styrelse samt huvudägaren Flerie Invest AB har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja aktier under en period om sex månader från offentliggörandet av Företrädesemissionen (s.k. lock-up). Lock-up avtalet omfattar 100 procent av respektive aktieinnehav innan Företrädesemissionen, samt tecknat innehav i Företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via Toppgarantin.

Tidplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 27 september 2022
 • Första dag för handel i aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 28 september 2022
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 29 september 2022
 • Handel med teckningsrätter: 4 oktober – 13 oktober 2022
 • Teckningsperiod: 4 oktober – 18 oktober 2022
 • Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 21 oktober 2022
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Från och med den 4 oktober 2022 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, beräknat omkring den 10 november 2022. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Eurocine Vaccines anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2022.