Utnyttjande av teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Eurocine Vaccines

Innehavare av teckningsoptioner i Eurocine Vaccines AB (TO2) kan under perioden 26 november till 7 december 2018 teckna sig för nyemitterade aktier i Eurocine Vaccines. Teckningskursen har beräknats till 0,24 kronor per aktie. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna sig för en (1) nyemitterad aktie. 

Den som har teckningsoptionerna på en depå ska kontakta sin förvaltare för praktisk information kring teckning av aktier. Observera att förvaltare kan kräva att teckning sker ett antal dagar innan den 7 december 2018. Den som har optionerna på VP-konto tecknar genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på teckningssedel. Teckningssedel kommer att finnas tillgänglig på Redeyes hemsida (www.redeye.se), på Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se) och på Eurocine Vaccines hemsida (www.eurocine-vaccines.com).

Teckningsoptionerna ersätts efter teckning med interimsaktier i väntan på registrering av nyemissionen hos Bolagsverket. Det kommer inte att ske någon handel med interimsaktierna. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjande av teckningsoptioner beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Observera att teckningsoptioner som inte avyttras senast den 5 december eller utnyttjas senast den 7 december blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Sista dag för handel med teckningsoptionerna beräknas till den 5 december.