Utökat teckningsåtagande i företrädesemissionen av units

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) kan idag meddela att bolaget, inför sin förestående emission av units, vars teckningstid inleds den 21 januari 2020, har erhållit ett utökat teckningsåtagande om cirka 0,9 MSEK från externa investerare. Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning om 170 TSEK (cirka 1 procent av initial emission) samt garantiteckning (top-down) från externa investerare om cirka 3 MSEK (cirka 20 procent av initial emission), vilket totalt motsvarade cirka 21 procent av företrädesemissionen. Med anledning av det utökade teckningsåtagandet uppgår nu det totala teckningsåtagandet till cirka 1 MSEK, (cirka 7 procent av initial emission), innebärande att Eurocine Vaccines erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om sammanlagt cirka 4 MSEK (cirka 27 procent av initial emission).

Eurocine Vaccines har med anledning av de nu utökade teckningsförbindelserna om totalt cirka 0,9 MSEK från Alexander Schoeneck, Andreas Johansson och Love Carlsson, erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 4 MSEK, vilket motsvarar cirka 27 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1 MSEK (cirka 7 procent) och garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK (cirka 20 procent). Garantiteckningen är en s.k. “top-down-garanti” eller “toppgaranti”, vilket innebär att om exempelvis företrädesemissionen tecknas till 80 procent verkställs garantiteckning för resterande 20 procent upp till fulltecknad företrädesemission av units. Teckningsgarantin adderas således till gällande teckningsnivå, upp till maximalt 100%, och ämnar säkerställa den sista teckningen i företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta: 

Sedermera Fondkommission 

Telefon: +46 40 615 14 10 

E-post: info@sedermera.se 

Web: www.sedermera.se 

För ytterligare information om bolaget, var vänlig kontakta:

Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot

E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

Telefon: 070 634 0171.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2020.