Eurocine Vaccines publicerar halvårsrapport för juli – december 2022

Eurocine Vaccines AB (publ) (“Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) publicerar härmed halvårsrapport för juli till december 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

Delårsrapport juli – december 2022

2022-10-01– 2022-12-31 (andra kvartalet)

· Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -6,2 Mkr (-5,3 Mkr)
· Intäkterna för kvartalet uppgick till 1 Tkr (0 Tkr)
· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,222 kr (-0,373 kr)

2022-07-01– 2022-12-31 (första halvåret)

· Resultatet efter skatt för halvåret uppgick till -12,1 Mkr (-9,3 Mkr)
· Intäkterna för halvåret uppgick till 3 Tkr (0 Tkr)
· Resultat per aktie för halvåret uppgick till -0,434 kr (-0,656 kr)

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines höll sin årsstämma

Den 21 december 2022 höll Eurocine Vaccines årsstämma. En sammanfattning av besluten finns på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com).

Eurocine Vaccines presenterade enastående resultat för Bolagets mRNA-baserade HSV-2-kandidat

I december 2022 presenterade Eurocine Vaccines resultat från de prekliniska studierna som genomförs för att utvärdera två teknikplattformar, mRNA och protein, för Bolagets terapeutiska vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2. De första resultaten visar att immunresponsen hos möss som vaccinerats med mRNA-kandidaten inte bara är likvärdig de som framkallas av motsvarande proteinvaccin, utan även framkallar ett överlägset T-cellsvar.

Sydkoreanska patentverket beviljade patent för Eurocine Vaccines HSV-2-kandidat

I september 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har erhållit ett godkännandebesked, ett så kallat Notice of Decision to Grant, från sydkoreanska patentverket, vilket omfattar innovationer med anknytning till den nyförvärvade vaccinkandidaten mot HSV-2, Herpes simplexvirus typ 2. I december 2022 mottog Eurocine Vaccines certifikatet för patentet i Sydkorea, vilket är giltigt till 2037. Patentskyddet i Sydkorea är av stor kommersiell vikt då den sydkoreanska läkemedelsmarknaden anses vara en av de fyra viktigaste i Asien.

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

I november 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Flerie Invest AB has passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av aktier som Eurocine Vaccines genomförde under oktober 2022. Med anledning av företrädesemissionen har Flerie, genom teckning av aktier, passerat flaggningsgränsen om 25 procent av röster och kapital i Bolaget.

Eurocine Vaccines offentliggjorde utfall i genomförd företrädesemission

I oktober 2022 offentliggjorde Eurocine Vaccines utfallet i företrädesemissionen som genomfördes mellan den 4 och 18 oktober. Företrädesemissionen tecknades till totalt 66,5 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebar att garantiåtagande om cirka 33,5 procent aktiverades för en total teckning om 100 procent. Eurocine Vaccines tillfördes därmed cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Eurocine Vaccines inledde första studien med sitt HSV-2-vaccin

I enlighet med Eurocine Vaccines planering startade den första prekliniska studien med Eurocine Vaccines egna vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, i oktober 2022. I studien jämfördes immunresponsen mellan protein respektive mRNA-baserat vaccin, med syfte att välja teknologi för den fortsatta utvecklingen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines beslutade att utveckla mRNA-baserad vaccinkandidat mot klamydia

I januari 2023 meddelade Eurocine Vaccines att styrelsen beslutat att utveckla en vaccinkandidat mot klamydia med mRNA, nästa generations vaccinteknologi. Tekniken möjliggör synergier vid utvecklingen av andra vaccinkandidater i vår portfölj och ger konkurrensfördelar med mindre investering. Samtidigt beslutade Bolaget att pausa den resurskrävande utvecklingen av den proteinbaserade vaccinkandidaten mot klamydia tills vidare.

Eurocine Vaccines chef för preklinisk utveckling föreläste vid UCL School of Pharmacy

I februari 2023 blev Bolagets chef för preklinisk utveckling, Dr. Karl Ljungberg, inbjuden för att föreläsa om DNA- och RNA-vacciner på en av de högst rankade farmaceutiska utbildningarna i Storbritannien.

VD Hans Arwidsson

Det har minst sagt varit ett händelserikt halvår och inledning på det nya året för Eurocine Vaccines. Under hösten har vi inte bara genomfört en företrädesemission, utan också inlett den första studien med vår vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, och redan i slutet av 2022 presenterade vi de första enastående resultaten från studien. Tack vare den företrädesemission som vi genomförde i oktober har vi under hösten och vintern kunnat bibehålla ett högt tempo i utvecklingen av våra vaccinkandidater och jag vill tacka er som investerar i Eurocine Vaccines och vår resa mot att ta fram innovativa vacciner.

I mitten av oktober 2022 inledde vi den första prekliniska studien in-house med vår vaccinkandidat mot HSV-2 där immunresponsen jämförs för att avgöra om vaccinkandidaten ska baseras på protein eller mRNA. Resultaten från de prekliniska studierna tillsammans med resultat från efterföljande studier kommer att ligga till grund för beslutet kring vilken teknologi som vaccinkandidaten ska baseras på. I december 2022 kunde vi presentera enastående resultat från våra prekliniska studier för vår mRNA-baserade kandidat mot HSV-2. Studiens resultat visar att immunsvaret hos möss som vaccinerats med den mRNA-baserade kandidaten inte bara är likvärdigt med det som genereras av det proteinbaserade vaccinet, utan också att mRNA-kandidaten framkallar ett överlägset T-cellsvar som är i linje med T-cellsvar som kan påvisas efter tillfrisknande från en HSV-2-infektion.

Patent på en av de viktigaste asiatiska marknaderna

I slutet av sommaren 2022 fick vi ett så kallat Notice of Decision to Grant från det sydkoreanska patentverket för vår vaccinkandidat mot HSV-2 och i december 2022 tog vi emot certifikatet för patentet i Sydkorea som är giltigt till 2037. Vi arbetar kontinuerligt med vår globala patentstrategi och det är därför glädjande att patentet skyddar teknologin bakom HSV-2-kandidaten då Sydkorea är en av de fyra största läkemedelsmarknaderna i Asien med stor kommersiell potential.

Två kandidater där synergier kan uppnås

Vårt arbete med att ta fram en vaccinportfölj som innehåller de mest avancerade vaccinerna, innebär att vi kontinuerligt utvärderar våra kandidater för att säkerställa att vi utvecklar konkurrenskraftiga vacciner med stor potential. mRNA är nästa generations vaccinteknologi och vacciner baserade på denna teknologi visar stor klinisk potential att driva både antikroppar och T-celler. Baserat på detta har vi beslutat att utveckla en vaccinkandidat mot klamydia med mRNA och samtidigt pausa den resurskrävande utvecklingen av den proteinbaserade klamydiakandidaten tills vidare. Detta innebär att vår portfölj kommer bestå av två vaccinkandidater mot de två vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna, båda baserade på mRNA-teknologin, vilket ger oss goda möjligheter att uppnå synergieffekter. Viktigt att notera är att klamydiakandidaten baserad på mRNA kodar för samma protein som tidigare har dokumenterats framgångsrikt och omfattas av samma patent och exklusiva globala licensavtal. Det stärker förutsättningarna för framgång med mRNA-kandidaten.

Nästa generations vaccinteknologi

Vi ser särskilt fram emot att genomföra den fortsatta utvärderingen av de två HSV-2-kandidaterna genom en studie där marsvin med en etablerad HSV-2-infektion vaccineras, då marsvin är den mest kliniskt relevanta smådjursmodellen för infektionen. Vi planerar att starta studien under våren 2023 och ser fram emot resultaten som kommer att vara vägledande när vi tar beslutet om vilken teknologi som ska tillämpas för vaccinkandidaten mot HSV-2 som en del av vår innovativa portfölj.

Vi har även som målsättning att genomföra tidig utveckling av mRNA och prekliniska studier med mRNA-baserat vaccin mot klamydia, för att inleda processutveckling och övriga förberedelser under slutet av 2023. Detta för att förbereda inför toxikologisk och klinisk studie.

Jag vill tacka teamet för de professionella insatserna det senaste halvåret. Eurocine Vaccines ligger i framkant inom det högaktuella vaccinområdet och därför är det glädjande när vår interna kompetens är efterfrågad. Så sent som i mitten av februari blev vår chef för preklinisk utveckling, Dr. Karl Ljungberg, inbjuden att föreläsa om DNA- och RNA-vacciner vid en av Storbritanniens högst rankade farmaceutiska utbildningar vid UCL School of Pharmacy. Tillsammans ser vi fram emot en fortsatt spännande utveckling av våra två lovande vaccinkandidater baserade på nästa generations vaccinteknologi – mRNA.

Följ oss gärna vid kommande aktiviteter i vårt Kalendarium, och se våra senaste presentationer från Sedermeradagen Malmö den 5 oktober och Aktieportföljen Live den 11 oktober.