Rättelse – Eurocine Vaccines publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023/2024

Rättelse till tidigare pressmeddelande, då delårsrapporten inte var bifogad tidigare.
Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines) publicerar härmed delårsrapport för juli till september 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

2023-07-01– 2023-09-30 (första kvartalet)

· Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -2 022 Tkr (-5 880 Tkr)
· Intäkterna för kvartalet uppgick till 0 Tkr (2 Tkr)
· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,039 kr (-0,339 kr)

Väsentliga händelser under perioden

Första kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)

Eurocine Vaccines höll en extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemission

Den 26 juli höll Eurocine Vaccines en extra bolagsstämma där samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fullständig stämmokommuniké finns på bolagets hemsida, Kommuniké från Extra Bolagsstämma.

Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission om 9,7 MSEK

Eurocine Vaccines offentliggjorde i juli ett informationsmemorandum gällande företrädesemissionen av aktier som uppgår till cirka 9,7 MSEK. Teckningsperioden inleddes den 2 augusti och avslutades den 16 augusti. Under emissionen meddelade bolaget att de har erhållit toppgaranti samt tagit upp ett brygglån om 1 MSEK. Bolaget offentliggjorde ett tilläggsmemorandum som följd av toppgarantiåtagandet och brygglånet.

Eurocine Vaccines offentliggjorde utfall i genomförd företrädesemission

Den 17 augusti 2023 offentliggjorde Eurocine Vaccines utfallet i företrädesemissionen som genomfördes mellan den 2 och 16 augusti. Företrädesemissionen tecknades till totalt 59,8 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebar att garantiåtagande om cirka 10 procent aktiverades för en total teckning om 69,8 procent. Eurocine Vaccines tillfördes därmed cirka 6,8 MSEK före emissionskostnader.

Eurocine Vaccines meddelade förändring i styrelsen

Den 24 augusti meddelade Eurocine Vaccines att styrelseledamoten Carlos von Bonhorst, på egen begäran valt att utträda ur Eurocine Vaccines styrelse på grund av personliga skäl. Utträdet trädde i kraft med omedelbar verkan.

Eurocine Vaccines publicerade bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022/2023

Den 30 augusti publicerade Eurocine Vaccines bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022/2023. Den finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/investors/).

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Den 31 augusti meddelade Eurocine Vacines att Flerie Invest AB har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av aktier som Eurocine Vaccines genomförde under augusti 2023. Med anledning av Företrädesemissionen har Flerie passerat flaggningsgränsen om 10 procent av röster och kapital i bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines beslutar om en ny strategisk inriktning, fokus på HSV-2

Styrelsen har beslutat, mot bakgrund av den strategiska översyn som pågått sedan juni 2023, att fokusera Bolagets resurser på att accelerera utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, och temporärt avbryta de egna investeringarna i utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten. Genom detta strategiska beslut kan Eurocine Vaccines fördjupa sin expertis och dedikera mer tid och resurser till utvecklingen av HSV-2-projektet och på så sätt öka chanserna till framgång inom detta område.

Eurocine Vaccines förbereder nya patentansökningar för att ytterligare stärka patentskyddet inom HSV-2

Den 23 oktober meddelade Eurocine Vaccines att bolaget förbereder ytterligare patentansökningar för att stärka patentskyddet internationellt för sitt vaccinprogram inom Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Eurocine Vaccines ansöker om förstärkt internationellt patentskydd för vaccinkandidat mot HSV-2

Eurocine Vaccines meddelade den 21 november att bolaget har lämnat in två nya patentansökningar för att ytterligare stärka IP-skyddet inom HSV-2, både internationellt och i USA. Eurocine Vaccines har redan förvärvat rättigheterna till ett godkänt patentskydd inom det aktuella området och nu lämnade bolaget in två nya patentansökningar. Tillsammans leder de båda ansökningarna till att skyddet för vaccinkandidaten stärks och förlängs, givet godkännande av respektive patentmyndigheter.

Styrelsen i Eurocine Vaccines beslutar om företrädesemission av units om initialt cirka 7,5 MSEK för att säkerställa rörelsekapital och finansiera den fortsatta utvecklingen av HSV-2-projektet

Den 28 november 2023 meddelade styrelsen för Eurocine Vaccines att man beslutat om nyemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om initialt högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader, följt av ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader hänförligt till TO 5 under maj 2024. Styrelsens beslut om företrädesemissionen är föremål för godkännande av bolagets årsstämma den 29 december 2023.

VD Hans Arwidsson

Det är mycket som händer i Eurocine Vaccines. Under kvartalet har vi meddelat beslut om prioritering av utvecklingen av vår HSV-2 vaccinkandidat. För att möjliggöra detta har vi temporärt pausat utvecklingen av vår klamydiavaccinkandidat till förmån för HSV-2 projektet och bolagets verksamhetseffektivitet.

Fullt fokus på vår HSV-2 vaccinkandidat

Med de lovande resultaten vi har erhållit från tidigare pre-kliniska studier med HSV-2-vaccinkandidaten ser vi stort värde i att fullt ut prioritera och accelerera utvecklingen av projektet. Vi har kunnat konstatera att både mRNA- och proteinvaccinerna var väl tolererade och framkallade starka T-cells- och antikroppssvar i mus. Båda vaccinerna resulterade i exceptionellt höga nivåer av antikroppar vid alla testade doser. Resultaten för den mRNA-baserade kandidaten visade ett överlägset T-cellsvar, jämförbart med T-cellsvar som kan återfinnas efter tillfrisknande från en HSV-2-infektion.

Resultaten har övertygat oss om den stora potential vår vaccinkandidat har. Det finns för närvarande inget effektivt terapeutiskt vaccin på marknaden och behovet blir allt större, vilket innebär stora kommersiella möjligheter för oss. Initiativet med den nya inriktningen är således att på ett snabbare och mer effektivt sätt ta vara på den potential som vår HSV-2 vaccinkandidat har.

Stort behov av bättre behandling av HSV-2

Här vill jag också dela med mig av de många kontakter jag har tagit emot från HSV-2-smittade personer sedan vi informerade om vår utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot HSV-2-infektion. Många patienter hör av sig via mail och telefon för att uttrycka sitt stöd för utvecklingen och för att veta när en produkt kan finnas tillgänglig. Det är förstås flera år till dess men det stärker oss i vetskapen om att det behövs bättre behandling av HSV-2-infektion och att många söker efter effektivare och bekvämare hjälp än dagens antivirala medel kan erbjuda.

Ytterligare stärkning av patentskyddet

När vi i förra året ingick utvecklingssamarbetet med Redbiotec, erhöll de vi de exklusiva, globala rättigheterna för samtliga av deras vaccinkandidater mot HSV-2. Som en naturlig del i all läkemedelsutveckling, har vi sedan dess arbetat med att vidareutveckla patentskyddet för vaccinkandidaten. Nyligen lämnade vi in två nya patentansökningar, med ambitionen att stärka och förlänga IP-skyddet i USA såväl internationellt. De nya patentansökningarna är ett resultat av vår nya strategi, vilken möjliggör snabbare framsteg inom vaccinutvecklingen.

Vägen framåt

För att påskynda utvecklingen av vår HSV-2-vaccinkandidat har vi nyligen beslutat om en emission. Vi planerar nu prekliniska studier inom mRNA-inriktningen som kommer att bygga vidare på våra lovande resultat och fördjupa vår förståelse för immunsvarets potential att kontrollera HSV-2-infektion. Vårt mål är att utöka vår kunskap och studera effekten i den etablerade djurmodellen, HSV-2-smittade marsvin, vilket kommer att vara värdefullt inför kommande utvecklingssteg i kliniska studier på HSV-smittade patienter. Vi ser fram emot de kommande utvecklingsstegen och att kunna delge mer information kring resultaten under utvecklingen.