Eurocine Vaccines publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022/2023

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines) publicerar härmed bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022/2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (Investors – Eurocine Vaccines (https://www.eurocine-vaccines.com/investors/)) samt som bifogad fil.

2023-04-01– 2023-06-30 (fjärde kvartalet)

· Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -3,1 Mkr (-5,2 Mkr)
· Intäkterna för kvartalet uppgick till 0 Tkr (43 Tkr)
· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,111 kr (-0,302 kr)

2022-07-01– 2023-06-30 (räkenskapsåret, tolv månader)

· Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -18,4 Mkr (-20,2 Mkr)
· Intäkterna för perioden uppgick till 5 Tkr (70 Tkr)
· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,758 kr (-1,400 kr)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fjärde kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30)

Eurocine Vaccines beviljas bidrag från Merck Group

I maj 2023 meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har beviljats ett bidrag på 300 000 kronor från Merck Group som kan användas till Mercks bioprocessteknik- och tjänster för att ytterligare påskynda utvecklingen av Bolagets innovativa vaccinkandidater.

Eurocine Vaccines gav en uppdatering gällande bolagets finansiella ställning och likviditet

Under juni 2023 gav Eurocine Vaccines en uppdatering rörande Bolagets finansiella ställning och likviditet. Det konstaterades att det ej går att fastslå att Bolaget har tillräckligt rörelsekapital för de kommande tre månaderna och bedömningen som gjordes var att nuvarande kapital räckte till slutet av juli. Utifrån detta beslöt ledningen i samråd med styrelsen om att genomföra en strategisk översyn för att kunna inhämta rörelsekapital och bedriva fortsatt verksamhet.

Styrelsen i Eurocine Vaccines beslutade om en företrädesemission av aktier om cirka 9,7 MSEK och kallade till extra bolagsstämma

Den 21 juni 2023 meddelade Eurocine Vaccines att styrelsen har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 9,7 MSEK. Syftet med företrädesemissionen är att säkerställa rörelsekapital i samband med pågående strategiska översyn av verksamheten. Beslutet föranledde en extra bolagstämma den 26 juli vilken styrelsen kallade till samma dag.

Tredje kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31)

Eurocine Vaccines beslutade att utveckla mRNA-baserad vaccinkandidat mot klamydia

I januari 2023 meddelade Eurocine Vaccines att styrelsen beslutat att utveckla en vaccinkandidat mot klamydia med mRNA, nästa generations vaccinteknologi. Tekniken möjliggör synergier vid utvecklingen av andra vaccinkandidater i vår portfölj och ger konkurrensfördelar med mindre investering. Samtidigt beslutade Bolaget att pausa den resurskrävande utvecklingen av den proteinbaserade vaccinkandidaten mot klamydia tills vidare.

Eurocine Vaccines chef för preklinisk utveckling föreläste vid UCL School of Pharmacy

I februari 2023 blev Bolagets chef för preklinisk utveckling, Dr. Karl Ljungberg, inbjuden för att föreläsa om DNA- och RNA-vacciner på en av de högst rankade farmaceutiska utbildningarna i Storbritannien.

Andra kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

Eurocine Vaccines höll sin årsstämma

Den 21 december 2022 höll Eurocine Vaccines årsstämma. En sammanfattning av besluten finns på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com).

Eurocine Vaccines presenterade enastående resultat för Bolagets mRNA-baserade HSV-2-kandidat

I december 2022 presenterade Eurocine Vaccines resultat från de prekliniska studierna som genomförs för att utvärdera två teknikplattformar, mRNA- och protein, för Bolagets terapeutiska vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2. De första resultaten visar att immunförsvaret hos möss som vaccinerats med mRNA-kandidaten inte bara är likvärdigt det som framkallas av motsvarande proteinvaccin, utan även framkallar ett överlägset T-cellsvar.

Sydkoreanska patentverket beviljade patent för Eurocine Vaccines HSV-2-kandidat

I september 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har erhållit ett godkännandebesked, ett så kallat Notice of Decision to Grant, från sydkoreanska patentverket, vilket omfattar innovationer med anknytning till den nyförvärvade vaccinkandidaten mot HSV-2, Herpes simplexvirus typ 2. I december 2022 mottog Eurocine Vaccines certifikatet för patentet i Sydkorea, vilket är giltigt till 2037. Patentskyddet i Sydkorea är av stor kommersiell vikt då den sydkoreanska läkemedelsmarknaden anses vara en av de fyra viktigaste i Asien.

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

I november 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Flerie Invest AB has passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av aktier som Eurocine Vaccines genomförde under oktober 2022. Med anledning av företrädesemissionen har Flerie, genom teckning av aktier, passerat flaggningsgränsen om 25 procent av röster och kapital i Bolaget.

Eurocine Vaccines offentliggjorde utfall i genomförd företrädesemission

I oktober 2022 offentliggjorde Eurocine Vaccines utfallet i företrädesemissionen som genomfördes mellan den 4 och 18 oktober. Företrädesemissionen tecknades till totalt 66,5 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebar att garantiåtagande om cirka 33,5 procent aktiverades för en total teckning om 100 procent. Eurocine Vaccines tillfördes därmed cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Eurocine Vaccines inledde första studien med sitt HSV-2-vaccin

I enlighet med Eurocine Vaccines planering startade den första prekliniska studien med Eurocine Vaccines egna vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, i oktober 2022. I studien jämfördes immunresponsen mellan protein respektive mRNA-baserat vaccin, med syfte att välja teknologi för den fortsatta utvecklingen.
 

Första kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

Eurocine Vaccines sammanfattar en strategisk utvecklingsplan för sin nya terapeutiska vaccinkandidat mot HSV-2

I juli 2022 sammanfattade Eurocine Vaccines sin strategiska utvecklingsplan i samband med utökningen av vaccinkandidatportföljen. Bolaget anser att HSV-2 projektet erbjuder en rad möjligheter när det gäller val av teknik och möjligheten att satsningen på den terapeutiska vaccinkandidaten kan följas upp med en profylaktisk kandidat.

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

I juli 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i Bolaget och passerat flaggningsgränsen om 15 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger cirka 16,12 % av röster och kapital. Flerie Invest är ett välrenommerat svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel som grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm.

Eurocine Vaccines nyförvärvade HSV-2-vaccinkandidat erhåller patentskydd i Sydkorea

I augusti 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har erhållit ett godkännandebesked, ett så kallat Notice of Decision to Grant, från sydkoreanska patentverket, vilket omfattar innovationer med anknytning till den nyförvärvade vaccinkandidaten mot HSV-2, Herpes simplexvirus typ 2. Att lägga patentskydd i Sydkorea till beviljade patent i andra länder ligger väl i linje med Bolagets globala patentstrategi eftersom Sydkorea anses vara en av de fyra viktigaste läkemedelsmarknaderna i Asien.

Eurocine Vaccines avancerar utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia

I september 2022 meddelade Eurocine Vaccines att utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia fortlöper mot att inleda den första kliniska studien. Flera milstolpar är genomförda, till exempel en vetenskaplig konsultation med Läkemedelsverket och den långt framskridna utvecklingen av en skalbar tillverkningsprocess för det aktiva proteinet inför den regulatoriska toxikologiska studien.

Styrelsen i Eurocine Vaccines beslutar om fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka
7,8 MSEK

I september 2022 meddelade Eurocine Vaccines att styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 december 2021, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 7,8 MSEK. Syftet med företrädesemissionen är att stödja Eurocine Vaccines ökade tillväxttakt och fortsatta utvecklingsplaner med Bolagets vaccinkandidater.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Eurocine Vaccines höll en extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemission

Den 26 juli höll Eurocine Vaccines en extra bolagsstämma där samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fullständig stämmokommuniké finns på Bolagets hemsida, Kommuniké från Extra Bolagsstämma.

Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission om 9,7 MSEK

Eurocine Vaccines offentliggjorde i juli ett informationsmemorandum gällande företrädesemissionen av aktier som uppgår till cirka 9,7 MSEK. Teckningsperioden inleddes den 2 augusti och avslutades den 16 augusti. Under emissionen meddelade Bolaget att de har erhållit toppgaranti samt tagit upp ett brygglån om 1 MSEK. Bolaget offentliggjorde ett tilläggsmemorandum som följd av toppgarantiåtagandet och brygglånet.

Eurocine Vaccines offentliggjorde utfall i genomförd företrädesemission

Den 17 augusti 2023 offentliggjorde Eurocine Vaccines utfallet i företrädesemissionen som genomfördes mellan den 2 och 16 augusti. Företrädesemissionen tecknades till totalt 59,8 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebar att garantiåtagande om cirka 10 procent aktiverades för en total teckning om 69,8 procent. Eurocine Vaccines tillfördes därmed cirka 6,8 MSEK före emissionskostnader.

Eurocine Vaccines meddelade förändring i styrelsen

Den 24 augusti meddelade Eurocine Vaccines att styrelseledamoten Carlos von Bonhorst, på egen begäran valt att utträda ur Eurocine Vaccines styrelse på grund av personliga skäl. Utträdet trädde i kraft med omedelbar verkan.

  

VD Hans Arwidsson

Det är med stolthet som jag blickar tillbaka på det mest händelserika verksamhetsåret i Eurocine Vaccines historia. Med två kandidater baserade på nästa generations vaccinteknik, mRNA, under utveckling har vi tagit avgörande beslut för att skapa en portfölj av vaccinkandidater med stor potential att nå marknaden och med möjligheter till synergier som ger konkurrensfördelar genom att kräva mindre investeringar.

Under inledningen av verksamhetsåret påbörjades, planenligt, den första studien med vår vaccinkandidat mot herpes simplex-virus typ 2, HSV-2. Redan i slutet av 2022 kunde vi presentera enastående T-cellsresultat för vår mRNA-baserade kandidat och visa att antikroppssvaret är minst likvärdigt med det proteinbaserade vaccinet.

I januari beslutade styrelsen att även utveckla en vaccinkandidat mot klamydia med mRNA och att tills vidare pausa den resurskrävande utvecklingen av den proteinbaserade vaccinkandidaten mot klamydia. Våra två vaccinkandidater är därmed baserade på samma teknik, vilket ger förutsättningar för gynnsamma synergier. mRNA-kandikandidaten omfattas av samma patent och exklusiva globala licensavtal som ingåtts med Spixia Biotechnology, vilket var avgörande för detta beslut.

Under verksamhetsåret har Eurocine Vaccines även fått ett rad erkännanden från omvärlden som stärker oss när vi nu lägger året bakom oss.
I december 2022 tilldelades vi patent i Sydkorea för HSV-2-kandidaten. Patentet är giltigt till 2037 och skyddar teknologin bakom kandidaten på en av de fyra största läkemedelsmarknaderna i Asien med stor kommersiell potential.

I februari 2023 blev Bolagets chef för preklinisk utveckling, Dr. Karl Ljungberg, inbjuden för att föreläsa om DNA- och RNA-vacciner på en av de högst rankade farmaceutiska utbildningarna i Storbritannien.

I maj 2023 meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har beviljats ett bidrag på 300 000 kronor från Merck Group som kan användas till Mercks bioprocessteknik- och tjänster för att ytterligare påskynda utvecklingen av Bolagets innovativa vaccinkandidater. 

Under året har Bolaget arbetat aktivt med att minska sin kostnadsbas, vilket bland annat inkluderat en översyn av kostnader kopplat till förvaltning, lokaler med mera.

I juni initierade styrelsen en strategisk översyn av möjligheter för att kunna maximera aktieägarvärdet och tillvarata de enastående resultat vi sett för HSV-2-kandidaten och den starka potential som finns i Bolaget. En företrädesemission genomfördes i augusti där vi tillfördes cirka 6,8 MSEK före emissionskostnader som nu kan finansiera den strategiska översynen.

Flera möjligheter utvärderas, däribland dialoger om strategiska partnerskap alternativt försäljningar av kandidater till industriella aktörer samt möjligheter för ett samgående med relevant bolag i segmentet och/eller s.k. omvänt förvärv. Skulle vi inte lyckas med något alternativ eller med att säkerställa finansieringen, finns det en osäkerhet kring bolagets fortsatta verksamhet men vi ser att det finns flera starka alternativ för Eurocine Vaccines och jag ser fram emot att kunna delge en uppdatering när tiden är mogen.

När vi nu lämnar verksamhetsåret bakom oss är det med en övertygelse om att vi inte bara kommer hitta en tydlig väg framåt – utan också att nästa verksamhetsår blir ännu intensivare.

Hans Arwidsson – VD, Eurocine Vaccines AB